Boni po raz pierwszy

Data publikacji: 30 Listopad 2011
Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny wskazał na konieczność odbycia debaty nad zasadami funkcjonowania systemu oświaty. Za szczególnie ważne uznał rozważenie przejęcia przez administrację rządową wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dniu 30 listopada 2011 r. obradowała w Warszawie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom współprzewodniczyli: ze strony samorządowej Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a ze strony rządowej, po raz pierwszy, nowy Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni. Minister Boni zapowiedział, iż chciałby w ramach posiedzeń komisji wrócić do tradycji debat na tematy strategiczne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, a nie tylko ograniczać się do opiniowania poszczególnych projektów aktów prawnych. Opowiadając, Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania Ryszard Grobelny wskazał na konieczność odbycia debaty nad zasadami funkcjonowania systemu oświaty. Za szczególnie ważne uznał rozważenie przejęcia przez administrację rządową wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli.

 

W trakcie posiedzenia Prezydent Majchrowski poinformował, iż strona samorządowa odmówiła zaopiniowania w trybie obiegowym projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie tytułów dłużnych. Uzasadniając dodał, że mimo uwag samorządowców i obietnic przedstawicieli administracji rządowej w projekcie powtórzono zapisy dotyczące zasad zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, które wywołały w roku bieżącym wiele kontrowersji. Projekt rozporządzenia został skierowany do Zespołu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej.

 

Na zakończenie posiedzenia komisji powrócono do ważnej dla samorządu terytorialnego kwestii pieczy zastępczej wprowadzonej nowymi przepisami ustawowymi. Przedstawiciele strony samorządowej ponownie powtórzyli, iż ich zdaniem nowa ustawa jest niezgodna z obowiązującym w Polsce prawem, ponieważ wprowadza de’facto nowe zadania z zakresu opieki społecznej dla administracji samorządowej bez ustalenia nowych źródeł finansowania. Minister Boni zaproponował powołanie doraźnego Zespołu Komisji Wspólnej, który zajmie się tym problemem oraz złożył deklarację, iż rozważy zwrócenie się do premiera o inicjatywę ustawodawczą przekładającą datę wejścia w życie przepisów dotyczących pieczy zastępczej. Strona samorządowa wyraziła zgodę na powołanie doraźnego Zespołu.