Pliki do pobrania

Wśród członków Stowarzyszenia zrodził się w 2008 r. pomysł przygotowania tekstu jednolitego aktu prawnego, który zastąpił by dotychczasowe ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, o samorządzie województwa oraz o mieście stołecznym Warszawa. Zasadnicza wersja tekstu została przyjęta podczas II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 7 III 2008 r. Projekt ustawy otrzymał nazwę: „Kodeks ustroju samorządu terytorialnego”. Kodeks ujednolica przepisy ustrojowe dotyczące samorządu terytorialnego.

W następnych latach projekt ustawy został uzupełniony o postulaty zgłoszone przez działaczy samorządowych wchodzących w skład Stowarzyszenia tj. m. in.:

  • przekazanie procedury udzielania absolutorium do Regionalnych Izb Obrachunkowych i zastąpienie jej coroczną oceną działalności organu wykonawczego samorządu przez Radę lub Sejmik;
  • wprowadzenie obligatoryjnego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego;
  • ograniczenie zakazów dotyczących łączenia mandatów samorządowych i parlamentarnych;
  • wprowadzenie opiniowania kandydatów na zastępcę wójta i sekretarza gminy przez Radę Gminy;
  • zmianę regulacji dotyczących przyjmowania dymisji zastępcy wójta i sekretarza gmin po zakończeniu kadencji przez wójta.

W październiku 2011 r. projekt kodeksu został uaktualniony o zmiany przepisów samorządowych, które zostały wprowadzone po marcu 2008 r.

 

Załączniki