IV Walne Zebranie Członków

   IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odbyło się dnia 2 XI 2012 r. w Krakowie, w Grand Hotelu.

   Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Uczestnicy zebrania udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od poprzedniego Walnego Zebrania oraz podjęli uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia. Walne Zebranie zobowiązało także Zarząd Stowarzyszenia do zorganizowania na początku przyszłego roku konferencji programowej Stowarzyszenia.

Załączniki